Adatvédelem

Tisztelt Felhasználónk!

A Maximum Performance Kft. kijelenti, hogy a maximumperformance.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli(továbbiakban: „Adatkezelő”).

A Maximum Performance külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a Honlapot látogatja, önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai kétféle módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyrészről az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben. Másrészről a Honlapon elhelyezett Jelentkezési adatlap kitöltésével. A Jelentkezés célja a testedzési szolgáltatásnyújtás céljából történő kapcsolatfelvétel biztosítása.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a testedzési szolgáltatók honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a Honlapon megjelenített testedzési szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen.

A Honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő testedzési szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A jelentkezési eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A Jelentkezés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Maximum Performance bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Maximum Performance az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A jelentkezési eljárás során megadott adatokat a Maximum Performance az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről. Továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A Maximum Performance nem vállal felelősséget a Honlapján keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan, azok pontosságát, hatályosságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát illetően.

A Maximum Performance a jelentkezési eljárás során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Maximum Performance fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Maximum Performance jogosult az érintett felhasználó jelentkezését törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Felhasználó a testedzési szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a maximumperformancekft@gmail.com e-mail címen.

Jelentkezés